Bieg Przełajowy
Memoriał Macieja Kanteckiego

III Bieg Przełajowy Pamięci Macieja Kanteckiego

ORGANIZATOR

   I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

I. CEL

 1. Upamiętnienie pasjonata sportu i organizatora otwartych biegów przełajowych - Macieja Kanteckiego, nauczyciela wychowania fizycznego I LO w Wejherowie.
 2. Promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja szkoły.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie na Kalwarii Wejherowskiej 8.10. 2016 (sobota) w kategorii OPEN
 2. Początek Biegu o godzinie 11:15

III PROGRAM ZAWODÓW

 1. Długość trasy: 2000 metrów
 2. Biuro zawodów w ZSP Nr 1 w Wejherowie od godziny 9:00
 3. Rozgrzewka dla wszystkich przy muzyce 10:45 na boisku wielofunkcyjnym ZSP Nr 1
 4. Otwarcie biegu 11:00 przy ZSP nr 1 w Wejherowie

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań do aktywności ruchowej.
 2. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia zgłoszenia do biegu w biurze zawodów.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych do udziału w biegu.
 4. Karty zgłoszeniowe i oświadczenia (zgody) dostępne są na stronie Internetowej I LO w Wejherowie: www.liceum1.pl
 5. Bieg odbywa się bez podziału na kategorie.
 6. Pierwszych 100 zawodników, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 7. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 8. Organizator ponosi koszty ubezpieczenia uczestników biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 11. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, ul Bukowa 1. Biuro będzie czynne w następujących porach: 8 października (sobota) w godzinach 9.00 - 11.00.

V. NAGRODY

 1. Pamiątkowe medale otrzyma pierwszych 100 uczestników każdego biegu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

©2014-15 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie