Regulamin XI Powiatowej Olimpiady Matematyczno-Fizycznej
 1. Konkurs przeznaczony jest da uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest I LO im. Króla Jana III Sobieskiego.
 3. Celem Konkursu jest:
  • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów;
  • poszerzanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień matematycznych i fizycznych;
  • lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym oraz egzaminu gimnazjalnego.
 4. Do udziału zapraszamy uczniów klas I - III (IV - technikalnych) szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego oraz uczniów klas III szkół gimnazjalnych.
 5. Organizatorami Olimpiady są nauczyciele ZSP nr 1 w Wejherowie, konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatu Wejherowskiego. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres internetowy olimpiada.mat-fiz.lo1@wp.pl.
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Etap I jest etapem szkolnym przeprowadzanym przez nauczycieli matematyki i fizyki w danej szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjalnej. W szkołach ponadgimnazjalnych oparty jest on na zagadnieniach z zakresu podstawy programowej z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, natomiast na poziomie gimnazjalnym opiera się on na zadaniach z zakresu podstawy programowej z matematyki i fizyki w gimnazjum oraz dodatkowych zagadnieniach podanych w punkcie 12. Zadania są przygotowane i przesyłane drogą elektroniczną wraz z osobno zabezpieczonym kluczem odpowiedzi do szkół przez organizatorów.
   Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora (co najmniej 2 nauczycieli) jest odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu i przesłanie zgłoszenia zawierającego imiona i nazwiska uczniów wraz z ich wynikami i przynależnością klasową na adres organizatora. Należy również podać imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
  • Etap II jest finałem powiatowym przeprowadzanym przez organizatorów konkursu. Jest to test wiedzy z tej samej tematyki składający się zadań otwartych. Komisja Konkursowa ogłosi listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu.
 7. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III szkół ponadgimnazjalnych i klasy III szkół gimnazjalnych.
 8. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskają tytuł laureata konkursu.
 9. Termin przeprowadzenia I etapu to 10 grudnia 2014r., do godz. 12:00 (szkoły test otrzymają do dnia 5 grudnia 2014r.), a przesłania wyników I etapu upływa dnia 19 grudnia 2014r. drogą elektroniczną na adres olimpiada.mat-fiz.lo1@wp.pl.
 10. Termin przeprowadzenia II etapu to 19 luty 2015r., a miejsce to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej 1. Do dnia 23 stycznia 2015r. Członkowie Komisji Konkursowej prześlą drogą elektroniczną Szkolnej Komisji Konkursowej listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II.
 11. Termin wręczenia nagród to 20 marca 2015r. - Dzień Otwarty Szkoły (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród), a miejsce to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej 1. Do dnia 6 marca 2015r. Członkowie Komisji Konkursowej prześlą drogą elektroniczną Szkolnej Komisji Konkursowej wyniki II etapu konkursu wraz z listą laureatów.
 12. Dodatkowe zagadnienia dla gimnazjalistów: wzory skróconego mnożenia, funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, zbiory, wartość bezwzględna, funkcja liniowa.
 13. Wszyscy uczniowie podczas konkursu mogą korzystać z: długopisu, ołówka, linijki, ekierki, cyrkla, kalkulatora prostego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo mogą korzystać z zestawu wybranych wzorów z matematyki i fizyki dopuszczanych na egzaminie maturalnym.
 14. Wszystkie osoby biorące udział w XI Powiatowej Olimpiadzie Matematyczno - Fizycznej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.