REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Konkurs odbędzie się w dniu 24 lutego (piątek) 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie szkoły, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, ul. Bukowa 1, sala 80, I piętro.

 1. ORGANIZATORZY
 2. Organizatorem Konkursu dla młodzieży gimnazjalnej miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

   Konkurs składa się z trzech etapów:
  1. etap szkolny: część pisemna
  2. etap powiatowy: część pisemna
  3. etap powiatowy: część ustna.
 3. ADRESAT
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu wejherowskiego.

 5. CELE KONKURSU
  • szerzenie wśród uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego, historią, kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych,
  • zachęcenie do nauki języka angielskiego,
  • stworzenie uczniom szkół gimnazjalnych możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych w formie pisemnej i ustnej.
 6. ZAKRES KONKURSU
 7. Konkurs obejmuje jednodniowa konkurencję w ramach której sprawdzana jest znajomość angielskiej gramatyki, słownictwa, realiów kulturowych krajów anglojęzycznych oraz sprawność czytania, słuchania i mówienia.

 8. TERMINARZ KONKURSU
  1. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 3 lutego 2017 r., wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Liceum na adres pocztowy: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1, e-mailem: sekretariat@liceum1.pl, lub faxem: tel/fax: 58 672 24 58.
  2. Etap szkolny odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00. Na napisanie testu należy przeznaczyć 45 min.
  3. W szkołach przeprowadzających etap szkolny, należy powołać Szkolną Komisję Konkursową i Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.
  4. Protokół, test konkursowy etapu szkolnego i klucz wraz z instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej zostanie wysłany pocztą elektroniczną do 7 lutego 2017 r.
  5. Do etapu międzyszkolnego zostaje zakwalifikowanych 5 uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
  6. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych, listę zakwalifikowanych uczniów wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, szkoła) należy odesłać do I Liceum do dnia 17 lutego 2017 r.
  7. Etap powiatowy konkursu odbędzie się w siedzibie I LO w Wejherowie, ul. Bukowa 1 w dniu 24 lutego 2017 r.
 9. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Etap szkolny:
   • Konkurs na etapie szkolnym jest konkursem pisemnym, sprawdzającym znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego, przygotowanym przez Organizatora.
   • Uczestnik eliminacji szkolnych rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte.
   • Na rozwiązanie testu podczas eliminacji szkolnych przeznacza się 45 minut.
   • Polecenia do zadań są sformułowane w języku polskim.
   • Nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg etapu szkolnego prosimy o sprawdzenie prac według załączonego klucza.
  2. Etap powiatowy:
   1. Część pisemna:
    • Konkurs rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na napisaniu testu składającego się z następujących części:
    • zadanie sprawdzające rozumienie tekstu ze słuchu - prawda/fałsz, test wyboru, przyszeregowanie
    • zadania leksykalno-gramatyczne - test wyboru, słowotwórstwo, przekształcenia zdań
    • zadanie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego - czytanie w celu wychwycenia głównych części, uzyskania szczegółowych informacji, prawda/fałsz, test wyboru.
    • zadania z zakresu zagadnień kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego.

    Na rozwiązanie testu pisemnego przeznacza się 60 minut. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to: 50. Wyniki testu zostaną ogłoszone po upływie 30 - 60 minut od zakończenia testu.

    UWAGA: Do etapu ustnego dopuszczonych zostanie 6 uczestników z najwyższą punktacją z części pisemnej.

   2. Część ustna
   3. W tej części konkursu uczestnik bierze udział w rozmowie wstępnej przeprowadzonej przez członków komisji, następnie opisuje wylosowany obrazek i odpowiada na kilka pytań związanych z jego tematyką /uczestnik nie widzi pytań/.

     Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
    • zawartość merytoryczna i logiczna
    • spójność
    • bogactwo językowe - adekwatne słownictwo, zaawansowane struktury gramatyczne
    • poprawność gramatyczna
    • prawidłowa i płynna wymowa
    • umiejętność interpretacji i wyrażania opinii na zadane pytania
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyniki części pisemnej zostaną podane do informacji po upływie około 30 minut od zakończenia testu. Do części ustnej przechodzi 6 uczniów z najwyższymi wynikami z części pisemnej. Pozostali uczniowie otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie wraz z podanym wynikiem części pisemnej w %.
  2. 6 uczniów z najwyższymi wynikami z części pisemnej przechodzi do części ustnej konkursu.
  3. 6 uczestników, którzy zdobędą największą łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej, zostaną laureatami konkursu, otrzymując dyplomy potwierdzające ich umiejętności językowe.
  4. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników konkursu.
  5. W skład komisji konkursowej na etapie pisemnym i ustnym powołanej przez organizatora konkursu wchodzą nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.
  6. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
 11. ZAŁĄCZNIKI
 12. Przykładowy przebieg egzaminu ustnego (pytania do rozmowy wstępnej):

  • How long have you been learning English?
  • Describe the area where you live.
  • Which is your favourite way to travel?
  • What sports do you find boring?
  • Describe the picture you have just picked up - some school children attending a lesson.
  • Are the children interested in the lesson?
  • What kind of lesson is it? What makes you think so?
  • What do you prefer - traditional blackboards or interactive e-beams in the classroom?
  • What makes a good lesson?
  • What should a good teacher be like?

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia zamieszczone zostaną na stronie internetowej naszej szkoły: www.liceum1.wejher.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Kaczykowska: bakaczykowscy@aol.pl
Anna Kamińska: behindthewheel19@gmail.com