Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

Regulamin X OPMFT "Luterek"

Organizatorzy:
Wejherowskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Wejherowa
Starosta Powiatu Wejherowskiego
Towarzystwo Kultury Teatralnej

Instytucje współfinansujące X OPMFT:
Starostwo Powiatu Wejherowskiego
Rada Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Patronat medialny:
Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Gryf Wejherowski, Puls Wejherowa, Wrota Pomorza, TTM, nadmorski.pl, wejherowo24. info.pl, małe-trójmiasto.pl Gazeta Świętojańska i in.

Cele OPMFT:

 1. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
 2. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego, zapoczątkowanego przez prof. A. Luterka.
 3. Zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wartościowych tekstów literackich, które mogą stać się punktem wyjścia do napisania własnego scenariusza spektaklu.
 4. Popularyzowanie amatorskich zespołów teatralnych.
 5. Umożliwienie zaprezentowania spektaklu przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i grupa teatralna.
 2. Uczestnikami Przeglądu może być młodzież w wieku od 16-22 lat oraz dorośli.
 3. W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby/zespoły uprawiające różne formy dramatyczne (teatry poezji i publicystyki, muzyki i tańca, pantomimy i in.), działające w szkołach, placówkach oświatowych i kultury, w stowarzyszeniach oraz w niezależnych grupach teatralnych.
 4. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy niż 15 minut.
 5. Zespoły /osoby zainteresowane udziałem w X OPMFT przesyłają drogą elektroniczną (na adres promocja@wck.org.pl) do dnia 12.10.2015 kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie WCK (wck@wck.org.pl) lub Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego (sekretariat@liceum1.pl). Nie będą przyjmowanie zgłoszenia drogą telefoniczną lub faxem.
 6. Zespoły/osoby niebiorące dotychczas udziału w naszym Przeglądzie zobowiązane są do przesłania, wraz z kartą zgłoszenia, płyty CD z nagranym spektaklem, w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 7.10.2015 r.
 7. Wszystkie zespoły zgłaszające chęć uczestnictwa proszone są o nadesłanie zdjęcia ze wykonawcy/wykonawców lub spektaklu. Zdjęcie zostanie umieszczone w folderze festiwalowym. Zdjęcie należy dosłać do dnia 07.10.2015 r. pod adres e-mail: promocja@wck.org.pl, bądź na adres: Wejherowskie Centrum kultury, 84-240 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255.
 8. Kwalifikacji dokona Komisja powołana przez organizatorów. O decyzji Komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione do dnia 15.10.2015 r. mailem/faksem. Informacje na temat zakwalifikowania ukażą się także na stronie internetowej Organizatorów.
 9. Zamierzamy kontynuować pomysł ubiegłorocznego Przeglądu, zgodnie z którym monodramiści i grupy teatralne przywoziły ze sobą logo zespołu albo obraz/plakat ilustrujący problematykę przygotowanego spektaklu, formatu A3 lub A4. Zadbajcie o ciekawą wystawienniczo formę (a ta zależy od Waszej pomysłowości:), by zdobiła przez dni naszych spotkań teatralnych foyer Wejherowskiego Centrum Kultury i była widomym znakiem naszego Przeglądu oraz reklamą dla wykonawców i miejsc, z których przyjeżdżacie.
 10. Zespołom zakwalifikowanym udostępnimy listę miejsc noclegowych w Wejherowie i okolicach (koszt noclegu wynosi zależnie od standardu 15 - 100 zł). Podamy również informacje o punktach gastronomicznych, z których można skorzystać w czasie pobytu w naszym mieście.
 11. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 19.10.br wpłaty 15,00 zł od każdego uczestnika Przeglądu (oprócz opiekunów/kierowców) na konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie lub zmiany ilości osób pierwotnie opłaconych należy poinformować organizatorów do dnia 20.10 br. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwracają uiszczonej kwoty.
 12. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora lub okazują pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Przeglądzie wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).
 13. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
 14. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście odpowiedzialne są jednostki delegujące lub opiekunowie.

Ocena i nagrody:

 1. Jury (aktorzy, reżyserzy/nauczyciele akademiccy) powołane przez organizatorów będzie oceniać dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, wykonawstwo, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby realizacji hasła Przeglądu.
 2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej, nagród indywidualnych oraz nagrody specjalnej dla spektaklu najlepiej realizującego temat wiodący X OPMFT. Każdy zespół/monodramista otrzyma pamiątkową maskę teatralną i dyplom uczestnictwa.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wysokość nagród zależeć będzie od ilości i hojności sponsorów.
 5. Werdykt Jury jest ostateczny.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia X OPMFT "Luterek".

Sprawy organizacyjne:

 1. Warunki sceny Wejherowskiego Centrum Kultury: scena z widownią na 376 osób, amfiteatralna, o wymiarach w świetle okna scenicznego: szerokość okna scenicznego - 11,10 m i głębią sceny do horyzontu - 9,60 m, z bocznymi kulisami: prawa - lewa strona, z kieszenią boczną sceny dla bezpośredniego transportu scenografii i sprzętu na scenę oraz z zapleczem scenicznym - green room i garderoby dla artystów. Sala ma wyodrębnioną reżyserkę dźwiękowca i oświetleniowca, które nie są ze sobą połączone.
 2. Warunki sceny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie odbędą się piątkowe prezentacje monodramów i małych zespołów: scena z widownią na 240 osób, o wymiarach 14x14m , scena 5x12, kulisy i garderoby oraz pomieszczenie z urządzeniami sterowania światłem i dźwiękiem.
 3. W przypadku realizacji spektaklu z zamiarem użycia świateł i dźwięku wskazana by była, dla dobra realizacji spektaklu, asysta przedstawicieli zespołu w obu reżyserkach. Wskazane jest także, by zespoły/monodramiści, którzy zostaną zakwalifikowani do prezentacji konkursowych, dostarczyli rozpisane w scenariuszu efekty sceniczne (światło, dźwięk), co ułatwi obsłudze technicznej zapewnienie dobrych warunków prezentacji.
 4. Miejsce prezentacji Przeglądu: sala główna Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej oraz sala w I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną informacje na temat Przeglądu.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Przeglądu zamieszczać będziemy na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.
 7. Biuro organizacyjne mieści się w Wejherowskim Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, e-mail: wck@wck.org.pl

Informacji na temat Przeglądu udzielą również:
Edyta Łysakowska-Sobiczewska (e-mail: esobi@op.pl)
Rafał Płotka (tel. 058 672 27 75 wew. 47; promocja@wck.org.pl)