Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

Projekt edukacyjny "Odnaleźć siebie w kulturze regionu"

"Przed wojną w Polsce mieszkało ponad 3 miliony Żydów, żyli w niej Rusini, Niemcy, Białorusini.
Mieszały się tu różne wpływy, z których powstawała kultura barwna i różnorodna jak kolorowy gobelin"

Szanowni Państwo!

Słowa Andrzeja Szczypiorskiego uczyniliśmy mottem naszego Projektu "W gobelinie wielokulturowości", który zamierzamy realizować wraz z Państwem od czerwca do grudnia br.

W związku z nadesłanymi i przekazanymi nam w czasie spotkania organizacyjnego dnia 21.06.br., przez nauczycieli i instruktorów teatralnych uwagami dotyczącymi realizacji projektu postanowiliśmy uzupełnić przesłane wcześniej informacje.

Odbiorca Projektu:

Nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opiekunowie amatorskich grup teatralnych.

  Cele całego Projektu (edukacyjnego i edukacyjno-teatralnego):
 1. Poszerzenie wiedzy na temat historycznego uwarunkowania wpływu kultur innych narodów, mniejszości etnicznych zamieszkujących dany region.
 2. Zaprezentowanie uczestnikom Projektu z Pomorza oraz mieszkańcom różnych regionów, których gościć będziemy w Wejherowie, odmienności historii i kultury innych regionów.
 3. Przyczynienie się do kształtowania społeczeństwa otwartego na odmienności narodowe i kulturowe, co w czasach ożywania konfliktów na tle wyznaniowym, obyczajowym jest według nas szczególnie ważne.
 4. Budowanie wielokulturowego dialogu między mieszkańcami często odległych, choć kulturowo bliskich regionów.
 5. Stworzenie warunków do poszukiwań odpowiedzi na pytania dotyczące określenia własnej tożsamości narodowej młodego Europejczyka żyjącego w czasach powszechnej uniwersalizacji oraz silnego wpływu kultury amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej.
 6. Włączenie się w proces wychowania świadomego odbiorcy kultury wykorzystującego zdobytą wiedzę w procesie edukacji.
 7. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu małej ojczyzny sprzyjające kształtowaniu postawy demokratycznej.
 8. Włączenie się w proces ocalania "pamięci małej ojczyny" (rejestrowanie, przechowywanie indywidualnych i środowiskowych doświadczeń biograficznych).
 9. Wykorzystania zdobytej w czasie trwania Projektu wiedzy w pracy nad scenariuszem własnego spektaklu bądź w przygotowaniu prezentacji na VII Konferencję Literacką.
 10. Umożliwienie amatorskim zespołom teatralnym z całej Polski zaprezentowania spektaklu opartego na kulturze/tradycji ich regionu. Przygotowanie takiego spektaklu wyzwoli konieczność poznania lub pogłębienia wiedzy na temat twórców i ich twórczości konkretnego regionu.
  Realizacja zadania:
 1. Uczestnicy dokonują wyboru części Projektu, w których chcą uczestniczyć. Każda grupa może wybrać jedną część lub obie.
  Część edukacyjna "Odnaleźć siebie w kulturze regionu" obejmuje:
  • przygotowanie cyklu lekcji na temat wpływu różnych kultur na życie regionu ( czas realizacji: zależny od możliwości szkoły, ale między październikiem i grudniem br.),
  • udział w wykładach nauczycieli akademickich, autorów publikacji dotyczących edukacji międzykulturowej (wrzesień/październik br.); uwaga organizacyjna: udział uczniów zależny będzie od ilości zgłoszeń i warunków lokalowych WCK)
  • udział w VII Konferencji Literackiej "Otwieranie okna" (7. 12. 2012), w czasie której zostaną zaprezentowane efekty pracy grupy: np. reportaże, filmy, albumy, cykle zdjęć, prezentacje multimedialne.
  Część edukacyjno-teatralna, czyli VII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka obejmuje:
  • przygotowanie spektaklu ukazującego dialog kultur i poszukiwania własnej tożsamości. Spektakl może być efektem własnych doświadczeń związanych z pracą badawczą uczniów zaangażowanych w I część Projektu, może powstać na bazie zebranych materiałów historycznych lub istniejącej literatury pięknej
  • zaprezentowanie spektaklu na VII OPMFT "Luterek" (26-28. 10.2012)
  • udział w warsztatach teatralnych, pokazach konkursowych i imprezach towarzyszących Przeglądowi. (Uwaga organizacyjna: Szczegóły dotyczące spektaklu i przeglądu znajdziecie Państwo w regulaminie VIII OPMFT "Luterek").
 2. Ilość osób biorących udział projekcie (nauczycieli i uczniów) jest dowolna.
 3. Każdy opiekun grypy zgłasza udział w projekcie, przesyłając Kartę uczestnictwa do dnia 14.09.2012 pod adresem organizatorów.
 4. Do dnia 15.11.2012 prosimy ponownie przesłać Kartę uczestnictwa z uzupełnieniem informacji dotyczących wybranego tematu i oczekiwań technicznych.
 5. Lekcje/ zajęcia przygotowane przez grupy pod opieką nauczycieli będą przeprowadzone w szkole, w której uczą się uczestnicy projektu.
 6. W ramach projektu umożliwiamy konsultacje z pracownikiem Katedry Polonistyki Stosowanej UG - dr Justyną Pomierską (justyna.pomierska@ug.edu.pl) albo warsztaty pisania scenariuszy lekcji.
 7. Wybrane scenariusze będą umieszczone na stronach Skarbnicy Kaszubskiej http://skarbnicakaszubska.pl
 8. Po zakończeniu realizacji całości projektu prosimy o dostarczenie sprawozdania do 28.12.2012 r. do biura organizacyjnego WCK.
 9. Każdy uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie.
 10. Osoba odpowiedzialna za kontakty z uczestnikami projektu: Edyta Łysakowska-Sobiczewska (mail: esobi@op.pl, tel.785 116 842) i Dominika Studnicka promocja@wck.org.pl