Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

"W gobelinie wielokulturowości"

VII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH im. ADAMA LUTERKA
(VII OPMFT "Luterek")

Wejherowo, 26-28 października 2012

Organizatorzy:

Wejherowskie Centrum Kultury
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Wejherowa
Starosta Wejherowski
Towarzystwo Kultury Teatralnej

Instytucje współfinansujące VII OPMFT

Starostwo Powiatu Wejherowskiego
Stowarzyszenie Absolwentów oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

Cele OPMFT:

 1. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
 2. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego, zapoczątkowanego przez prof A. Luterka.
 3. Zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wartościowych tekstów literackich, które mogą stać się punktem wyjścia do napisania własnego scenariusza spektaklu.
 4. Zachęcenie do krytycznej, ale pozbawionej krytykanctwa, oceny rzeczywistości.
 5. Umożliwienie zaprezentowania spektaklu przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury.
 6. Wyzwolenie pozytywnej energii i pozytywnego myślenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i grupa teatralna oraz dwie kategorie wiekowe: młodzież i dorośli.
 2. W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby / zespoły uprawiające różne formy dramatyczne (teatry poezji i publicystyki, muzyki i tańca, pantomimy i in.), działające w szkołach, placówkach oświatowych i kultury oraz w stowarzyszeniach.
 3. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy niż 15 minut.
 4. Liczba wykonawców ze względu na warunki sceniczne nie powinna przekroczyć 15 osób.
 5. Zespoły /osoby zainteresowane udziałem w OPMFT przesyłają do dnia 8.10.2013 kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie WCK (wck@wck.org.pl) lub I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie (liceum1@wejher.pl)
 6. Zespoły/osoby niebiorące dotychczas udziału w naszym Przeglądzie zobowiązane są także do przesłania, wraz z kartą zgłoszenia, płyty CD z nagranym spektaklem, w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 8.10.2012 r.
 7. Kwalifikacji dokona Komisja powołana przez organizatorów. O decyzji Komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione do dnia
 8. 14.10.2012 r.
 9. mailem/faksem. Informacje na temat zakwalifikowania ukażą się także na stronie internetowej Organizatorów.
 10. 7. Z powodu nieotrzymania w tym roku dotacji z MKiDzN nie możemy zabezpieczyć uczestnikom noclegów i wyżywienia, w związku z czym podajemy w karcie zgłoszenia informacje o punktach noclegowych i żywieniowych na terenie Wejherowa, z których można skorzystać w czasie pobytu w naszym mieście. Mały poczęstunek (ciasta, owoce, napoje) zapewniamy w każdym dniu Przeglądu, a darmową pizzą poczęstujemy w drugim dniu Przeglądu, w czasie spotkania integracyjnego.
 11. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 18.10. br wpłaty 15,00 zł od każdego uczestnika Przeglądu na konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie lub zmiany ilości osób pierwotnie opłaconych należy poinformować organizatorów do dnia 21.10.2012 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwracają uiszczonej kwoty.
 12. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora lub okazują pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Przeglądzie wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).
 13. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
 14. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście odpowiedzialne są jednostki delegujące lub opiekunowie.

Ocena i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, wykonawstwo, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby realizacji hasła Przeglądu.
 2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej, nagród indywidualnych oraz nagrody specjalnej dla spektaklu realizującego temat wiodący VIII OPMFT. Każdy zespół/monodramista otrzyma pamiątkową maskę teatralną i dyplom uczestnictwa.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wysokość nagród zależeć będzie od ilości i hojności sponsorów.
 5. Werdykt Jury jest ostateczny.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia VIII OPMFT "Luterek".
 7. Sprawy organizacyjne:

  1. Warunki sceny Wejherowskiego Centrum Kultury zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. Sala ma wyodrębnioną reżyserkę dźwiękowca i oświetleniowca, które nie są ze sobą połączone. W przypadku realizacji spektaklu z zamiarem użycia świateł i dźwięku wymaga się od zespołu asysty w obu reżyserkach.
  2. Miejsce prezentacji Przeglądu: Wejherowskie Centrum Kultury, budynek Filharmonii Kaszubskiej.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną informacje na temat Przeglądu.
  4. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Przeglądu zamieszczać będziemy na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.
  5. 5. Biuro organizacyjne mieści się w Wejherowskim Centrum Kultury, ul.J.Sobieskiego 255, email:wck@wck.org.pl
   Informacji na temat Przeglądu udzielą również:
   Edyta Łysakowska-Sobiczewska email:esobi@op.pl
   Dominika Studnicka tel. 58 672 27 75 email:promocja@wck.org.pl