Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

"Śmiech w literaturze i poza nią"

VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH im. ADAMA LUTERKA
(VIII OPMFT "Luterek")

Wejherowo, 25-27 października 2013

Organizatorzy:

Wejherowskie Centrum Kultury
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Wejherowa
Starosta Wejherowski
Towarzystwo Kultury Teatralnej

Instytucje współfinansujące VIII OPMFT

Starostwo Powiatu Wejherowskiego
Stowarzyszenie Absolwentów oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

Patronat medialny:

"Panorama Powiatu", "Nowiny Wejherowskie", ZobaczWejherowo.pl i inni

Cele OPMFT:

 1. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
 2. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego, zapoczątkowanego przez A. Luterka.
 3. Prezentacja bieżącego dorobku zespołu lub teatru jednego aktora.
 4. Zachęcenie do poszukiwania wpływów różnych kultur na kulturę regionu w celu stworzenia, na bazie własnych doświadczeń, materiałów historycznych lub istniejącej literatury pięknej, spektaklu ukazującego dialog kultur i poszukiwanie własnej tożsamości.
 5. Konfrontacja, ocena i popularyzacja teatrów nieprofesjonalnych.
 6. Umożliwienie młodym aktorom zaprezentowania się przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i grupa teatralna.
 2. Uczestnikami Przeglądu może być młodzież w wieku od 16-20 lat.
 3. W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby / zespoły uprawiające różne formy dramatyczne (teatry poezji i publicystyki, muzyki i tańca, pantomimy i in.), działające w szkołach, placówkach oświatowych i kultury oraz w stowarzyszeniach.
 4. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy niż 15 minut.
 5. Liczba wykonawców ze względu na warunki sceniczne nie powinna przekroczyć 15 osób.
 6. Zespoły /osoby zainteresowane udziałem w OPMFT przesyłają do dnia 5.10.2012 kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie WCK (wck@wck.org.pl) lub Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego (liceum1@wejher.pl)
 7. Zespoły/osoby niebiorące dotychczas udziału w naszym Przeglądzie zobowiązane są także do przesłania, wraz z kartą zgłoszenia, płyty CD z nagranym spektaklem, w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 5.10.2012 r.
 8. Kwalifikacji dokona Komisja powołana przez organizatorów. O decyzji Komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione do dnia
 9. 8.10.2012 r.
 10. mailem/faksem. Informacje na temat zakwalifikowania ukażą się także na stronie internetowej Organizatorów.
 11. Każda grupa teatralna, monodramista powinna przywieźć z sobą kawałek materiału, na którym zamieszczone będzie np. logo aktorów, element charakterystyczny dla danego regionu albo ilustrujący problematykę przygotowanego spektaklu. Celem tych działań jest preformatywne wykonanie "gobelinu", który będzie wizytówką całości Projektu i VII Konferencji Literackiej. Zainauguruje także VIII OPMFT, który odbędzie się w nowo powstałej Sali teatralnej Wejherowskiego Centrum Kultury.
 12. Z powodu nieotrzymania w tym roku dotacji z MKiDzN nie możemy zabezpieczyć uczestnikom noclegów i wyżywienia, w związku z czym podajemy w karcie zgłoszenia informacje o punktach noclegowych i żywieniowych na terenie Wejherowa, z których można skorzystać w czasie pobytu w naszym mieście. Mały poczęstunek (ciasta, owoce, napoje) zapewniamy w każdym dniu Przeglądu, a darmową pizzą poczęstujemy w drugim dniu Przeglądu, w czasie spotkania integracyjnego.
 13. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 11.10. br wpłaty 15,00 zł od każdego uczestnika Przeglądu na konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie lub zmiany ilości osób pierwotnie opłaconych należy poinformować organizatorów do dnia 17.10.2012 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwracają uiszczonej kwoty.
 14. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora lub okazują pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Przeglądzie wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).
 15. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
 16. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście odpowiedzialne są jednostki delegujące lub opiekunowie.

Ocena i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, wykonawstwo, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby realizacji hasła Przeglądu.
 2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej, nagród indywidualnych oraz nagrody specjalnej dla spektaklu realizującego temat wiodący VII OPMFT. Każdy zespół/monodramista otrzyma pamiątkową maskę teatralną i dyplom uczestnictwa.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wysokość nagród zależeć będzie od ilości i hojności sponsorów.
 5. Werdykt Jury jest ostateczny.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia V OPMFT "Luterek".
 7. Sprawy organizacyjne:

  1. Warunki sceny zastępczej Wejherowskiego Centrum Kultury: scena impresaryjna, 4m głębokość, 6 m długość; podstawowe oświetlenie z możliwością sterowania, nagłośnienie.
  2. Miejsce prezentacji Przeglądu: Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo (przy rondzie, w centrum miasta).
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną informacje na temat Przeglądu.
  4. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Przeglądu zamieszczać będziemy na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.
  5. Biuro organizacyjne mieści się w Wejherowskim Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo, os. 1000-lecia PP 15, (budynek znajduje się na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9), tel. 058 672 27 75, fax 058 672 15 59, email:wck@wck.org.pl
   Informacji na temat Przeglądu udzielą również:
   Edyta Łysakowska-Sobiczewska email:esobi@op.pl
   Dominika Studnicka tel. 58 672 27 75 email:promocja@wck.org.pl