Menu:
|     Teatr     |     Przeglądy     |     Konferencje     |     Świt     |     Inne     |

"W gobelinie wielokulturowości. Odsłona II. Dom"

IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH im. ADAMA LUTERKA
(IX OPMFT "Luterek")

Wejherowo, 24-26 października 2014

Szanowni Instruktorzy, Opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych i Ty, młody człowieku, który lubisz poszukiwać, dociekać i występować!

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w IX "Lutekowych" spotkaniach teatralnych, które odbędą się po raz drugi w nowym gmachu Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej.

Naszą tradycją jest nadawanie tytułów wszystkim przeglądom. Był ukochany T.Różewicz, S.Wyspiański, Z.Herbert, W.Szekspir, były dawne i współczesne dramaty. W tym roku powracamy do hasła przewodniego VII OPMFT "Luterek", kiedy to mieliśmy przyjemność oglądać piękne i wzruszające spektakle (ach, Trzcianko, tkwisz w naszej zbiorowej pamięci do dziś!) dotyczące nieznanych historii Waszych regionów.

Na życzenie wielu Uczestników całości projektu "W gobelinie wielokulturowości" obejmującego: przegląd teatralny, sesje naukowe i Konferencję Literacką, powracamy do tematu głównego, ale zawężamy go do słowa DOM, o którym to ks. Tischner pisze w "Filozofii dramatu":

"Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu. Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na świat. Człowiek zapytany, skąd przychodzi - wskazuje na dom. Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi na świat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialności za ład pierwszej wspólnoty, tu człowiek rozpoznaje główne tajemnice rzeczy - okna, drzwi, łyżki - cieszy się i cierpi, stąd odchodzi na wieczny spoczynek. Mieć dom, znaczy: mieć wokół siebie obszar pierwotnej swojskości. Ściany domu chronią człowieka przed srogością żywiołów i nieprzyjaźnią ludzi. Umożliwiają życie i dojrzewanie. Mieszkając w domu, człowiek może się czuć sobą u siebie. Być sobą u siebie, to doświadczać sensownej wolności. Dom nie pozwala na swawolę, nie oznacza też niewoli. Domowa przestrzeń, to przestrzeń wielorakiego sensu. Budować dom, znaczy: zadomowić się".

Zanim przystąpicie do opracowania scenariusza swojego spektaklu, zadajcie sobie pytania dotyczące obrazu, funkcji domu dawniej i dziś. Czym był/ jest dom w życiu człowieka: azylem, bezpieczną przestrzenią, do której tęskni się po latach, a może koszmarem, miejscem rodzinnych dramatów? Może jednym i drugim naraz?

Jak funkcjonował w przeszłości ten wielopokoleniowy, kultywujący rodzinne tradycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie dom? Jak egzystowały obok siebie domy zamieszkiwane przez przedstawicieli różnych kultur? Jak jest dziś, gdy w jednym bloku, przy jednej ulicy, w jednej dzielnicy spotykają się Polacy i obcokrajowcy, gdzie żyją rodziny dwu- lub wielonarodowe? Jak łączyć różne kultury w jednej rodzinie i zachować przy tym swą odrębność i szacunek dla "inności"? Jaka jest kondycja współczesnego domu rodzinnego?

Sposób ujęcia tematu zależy tylko od Was, Waszej wiedzy, pomysłowości, wrażliwości. Mamy nadzieję, że działania związane z przygotowywaniem spektaklu realizującego główny temat IX OPMFT "Luterek" będą mądrą podróżą w przeszłość i teraźniejszość.

Tym, którzy zdecydują się wziąć udział w naszym Przeglądzie, proponujemy nie tylko udział w prezentacjach konkursowych, ale i warsztaty teatralne, prezentacje teatrów zawodowych, spotkania z jurorami oraz wspólne "tkanie wielokulturowego gobelinu", a przede wszystkim dobrą atmosferę i możliwość spotkania się z pasjonatami teatru.

Przeglądowi towarzyszyć będzie redakcja gazetki "Świt". Spektakle konkursowe zostaną zarejestrowane na nośnikach CD i nieodpłatnie przekazane wraz ze zdjęciami z całego Przeglądu wszystkim uczestnikom.

Jeżeli inwencja nas nie zawiedzie, zaproponujemy Wam inne atrakcje. Co? Przyjedźcie, zobaczcie, weźcie udział we wspólnym "budowaniu domu", w którym panuje radość ze wspólnego spotkania.

Regulamin IX OPMFT "Luterek"

Organizatorzy:
Wejherowskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Wejherowa
Starosta Powiatu Wejherowskiego
Towarzystwo Kultury Teatralnej

Instytucje współfinansujące IX OPMFT
Rada Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.

Patronat medialny:
Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Gryf Wejherowski, Puls Wejherowa, TV Kaszuby, nadmorski.pl, wejherowo.pl, portkultury.pl, gazeta świętojańska i in.

  Cele OPMFT:
 1. Zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wiedzy na temat historii własnego regionu, własnej rodziny oraz wartościowych tekstów literackich, które mogą stać się punktem wyjścia do napisania własnego scenariusza spektaklu.
 2. Kształtowanie społeczeństwa otwartego na odmienności narodowe i kulturowe, co w czasach ożywania konfliktów na tle wyznaniowym, obyczajowym wydaje nam się szczególnie ważne.
 3. Budowanie wielokulturowego dialogu między mieszkańcami często odległych, choć kulturowo bliskich, regionów oraz między pokoleniami.
 4. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
 5. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego, zapoczątkowanego przez prof. A. Luterka.
 6. Umożliwienie zaprezentowania spektaklu przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury.
  Warunki uczestnictwa:
 1. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i grupa teatralna.
 2. Uczestnikami Przeglądu może być młodzież w wieku od 16-26 lat.
 3. W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby/zespoły uprawiające różne formy dramatyczne (teatry poezji i publicystyki, muzyki i tańca, pantomimy i in.), działające w szkołach, placówkach oświatowych i kultury, w stowarzyszeniach oraz w niezależnych grupach teatralnych.
 4. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy niż 15 minut.
 5. Zespoły /osoby zainteresowane udziałem w 8 OPMFT przesyłają drogą elektroniczną (na adres promocja@wck.org.pl) do dnia 10.10.2014 kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie WCK (wck@wck.org.pl) lub Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego (liceum1@wejher.pl). Nie będą przyjmowanie zgłoszenia drogą telefoniczną lub faxem.
 6. Zespoły/osoby niebiorące dotychczas udziału w naszym Przeglądzie zobowiązane są do przesłania, wraz z kartą zgłoszenia, płyty CD z nagranym spektaklem, w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 7.10.2014 r.
 7. Kwalifikacji dokona Komisja powołana przez organizatorów. O decyzji Komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione do dnia 13.10.2014 r. mailem/faksem. Informacje na temat zakwalifikowania ukażą się także na stronie internetowej Organizatorów.
 8. Zamierzamy kontynuować pomysł ubiegłorocznego Przeglądu, zgodnie z którym monodramiści i grupy teatralne przywoziły ze sobą logo zespołu albo obraz/plakat ilustrujący problematykę przygotowanego spektaklu, formatu A3 lub A4. Zadbajcie o ciekawą wystawienniczo formę (a ta zależy od Waszej pomysłowości:), by zdobiła przez dni naszych spotkań teatralnych foyer Wejherowskiego Centrum Kultury i była widomym znakiem naszego Przeglądu oraz reklamą dla wykonawców i miejsc, z których przyjeżdżacie.
 9. Z powodu nieotrzymania w tym roku dotacji z MKiDzN nie możemy zabezpieczyć uczestnikom noclegów i wyżywienia, w osobnym załączniku podajemy informacje o punktach noclegowych i żywieniowych na terenie Wejherowa, z których można skorzystać w czasie pobytu w naszym mieście.
 10. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 18.10.br wpłaty 15,00 zł od każdego uczestnika Przeglądu na konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie lub zmiany ilości osób pierwotnie opłaconych należy poinformować organizatorów do dnia 21.10 br. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwracają uiszczonej kwoty.
 11. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora lub okazują pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Przeglądzie wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).
 12. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
 13. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście odpowiedzialne są jednostki delegujące lub opiekunowie.
  Ocena i nagrody:
 1. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, wykonawstwo, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby realizacji hasła Przeglądu.
 2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej, nagród indywidualnych oraz nagrody specjalnej dla spektaklu realizującego temat wiodący IX OPMFT. Każdy zespół/monodramista otrzyma pamiątkową maskę teatralną i dyplom uczestnictwa.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wysokość nagród zależeć będzie od ilości i hojności sponsorów.
 5. Werdykt Jury jest ostateczny.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia IX OPMFT "Luterek".
  Sprawy organizacyjne:
 1. Warunki sceny Wejherowskiego Centrum Kultury: scena z widownią na 376 osób, amfiteatralna, o wymiarach w świetle okna scenicznego: szerokość okna scenicznego - 11,10 m i głębią sceny do horyzontu - 9,60 m, z bocznymi kulisami: prawa - lewa strona, z kieszenią boczną sceny dla bezpośredniego transportu scenografii i sprzętu na scenę oraz z zapleczem scenicznym - green room i garderoby dla artystów. Sala ma wyodrębnioną reżyserkę dźwiękowca i oświetleniowca, które nie są ze sobą połączone.
 2. W przypadku realizacji spektaklu z zamiarem użycia świateł i dźwięku wskazana by była, dla dobra realizacji spektaklu, asysta przedstawicieli zespołu w obu reżyserkach. Wskazane jest także, by zespoły/monodramiści , którzy zostaną zakwalifikowani do prezentacji konkursowych, dostarczyli rozpisane w scenariuszu efekty sceniczne (światło, dźwięk), co ułatwi obsłudze technicznej zapewnienie dobrych warunków prezentacji.
 3. Miejsce prezentacji Przeglądu: sala główna Wejherowskiego Centrum Kultury, budynek Filharmonii Kaszubskiej.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną informacje na temat Przeglądu.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Przeglądu zamieszczać będziemy na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.
 6. Biuro organizacyjne mieści się w Wejherowskim Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, e-mail: wck@wck.org.pl

Informacji na temat Przeglądu udzielą również:
Edyta Łysakowska-Sobiczewska (e-mail: esobi@op.pl)
Dominika Studnicka (tel. 058 672 27 75 wew. 47; promocja@wck.org.pl)