REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU POEZJI W JĘZYKU ANGIELSKIM
 1. ORGANIZATOR
 2. Głównym Organizatorem Festiwalu jest I Liceum Ogolnokształcące im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
  Współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

 3. CELE FESTIWALU
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • rozpowszechnianie kultury, sztuki i literatury krajow anglojęzycznych
  • rozwijanie uzdolnień tworczych młodzieży, zachęcanie do tworzenia własnych tekstow
  • wyłonienie spośrod uczniow szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego młodzieży uzdolnionej językowo i teatralnie
 4. KATEGORIE
 5. Uczestnik może wziąć udział w jednej z trzech kategorii

  1. Piosenka
  2. Wiersz
  3. Scenka
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wejherowskiego.
  2. Uczestników zgłasza nauczyciel uczący lub przygotowujący do konkursu.
  3. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prezentacji w każdej kategorii.
  4. W jednym występie może wziąć udział 1-7 osób.
  5. Uczeń może wziąć udział w tylko jednej kategorii i zaprezentować tylko jedenutwór.
  6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie wypełnionego zgłoszenia wraz z tekstem wystąpienia do Organizatora Festiwalu pocztą, faksem lub mailem na adres:
  7. I Liceum Ogólnokształcące im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie
   ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo
    
   nr tel./fax. (58) 672-24-58
   e-mail: sekretariat@liceum1.pl

  8. Termin nadsyłania zgłoszeń podany zostaje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku jego nadesłania po terminie.
  10. Osoba, która bierze udział w Festiwalu po raz kolejny powinna przygotować utwór inny niż rok wcześniej.
  11. Czas występu nie powinien przekraczać 10 min. z wyjątkiem scenki, która może trwać 15 min.
  12. Teksty prezentacji nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za obraźliwe.
  13. Utwory można prezentować z akompaniamentem własnym lub na płycie.
 7. WARUNKI TECHNICZNE
 8. Festiwal odbędzie się w I Liceum im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie (na auli). W miarę możliwości Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania CD i odpowiednie oświetlenie.

 9. KRYTERIA OCENY
 10. Kilkuosobowe Jury oceni występ według kryteriów takich jak:

  • dobór repertuaru adekwatny do wieku i możliwości wykonawców
  • poprawność wykonania tekstu (wymowa, intonacja, itp.)
  • kultura słowa (interpretacja tekstu i sprawność przekazu),
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • ruch sceniczny,
  • scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty)
 11. NAGRODY
 12. Wyłonieni przez członkow jury laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe/rzeczowe. Przewidziane są też wyróżnienia i nagrody specjalne.