Przykładowa literatura

 1. Andrzej Borodo "Samorząd terytorialny:system prawofinansowy", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 2. Paweł Chmielnicki "Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce: zagadnienia ustrojowe', Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2005
 3. Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel "Prawo samorządu terytorialnego w Polsce", Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005
 4. Maciej Dercz "Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia" Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2005
 5. Bogdan Dolnicki "Samorząd terytorialny", Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006
 6. Hubert Izdebski "Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności", Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008
 7. Agnieszka Korzeniowska "ABC samorządu terytorialnego", Wydawnictwo Branta Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006
 8. Zbigniew Leoński "Samorząd terytorialny w PR", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
 9. Marek Chmaj, Wojciech Sokół "Mała encyklopedia wiedzy politycznej", Wydawnictwo Adam Marszałek
 10. Wiesław Kisiel "Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce", Wydawnictwo prawnicze LexisNexi, Warszawa 2007
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1951 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 17 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. z 2000 r. nr 91, poz 1009 z póżn. zm.)
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Lokalnego) Rady Europy z dnia 15 października 1985 r. (ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Dz. U. z 1994 r. nr 124, poz. 607 z póżń. zm.)

Oraz:
Strona internetowa Województwa Pomorskiego: www.woj-pomorskie.pl
strony internetowe gmin i powiatów województwa