Regulamin etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego

 1. Celem Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest:
  • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów tematyką dotyczącą samorządności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • poszerzanie wiedzy o organizacji i kompetencji samorządów terytorialnych gminnych i powiatowych
  • poszerzanie wiedzy o województwie pomorskim
  • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich
  • wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego
 2. Organizatorami konkrsu są:
  • Sejmik województwa pomorskiego
  • Starostwa województwa pomorskiego
  • Kuratorium Oświaty
 3. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • szkolnego
  • powiatowego
  • wojewódzkiego
 4. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I - III (IV - technikalnych) szkół ponadgimnazjalnych
 5. Organizatorami etapu powiatowego Konkursu są nauczyciele ZSP nr 1 w Wejherowie, konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatu Wejherowskiego.
 6. Konkurs obejmuje problematykę z zakresu:
  • wiedzy ogólnej o administracji publicznej
  • podstawowych informacji o województwie pomorskim
  • wiedzy o organizacji i kompetencji samorządów terytorialnych gmin, powiatów i województw.
 7. Do etapu powiatowego kwalifikują się osoby, które uzyskały najwięcej punktów w etapie szkolnym. Każda szkoła może wytypować po czterech uczniów.
 8. Konkurs na etapie szkolnym i powiatowym przeprowadza się w formie testu.
 9. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 4 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie powiatowym.
 10. Na rozwiązanie testu etapu powiatowego przeznacza się 45 minut.
 11. Komisja konkursowa może zdyskwalifikować zawodnika na skutek niesamodzielnej odpowiedzi.
 12. Jeżeli test nie wyłoni zwycięzców, wśród uczniów, którzy mają taki sam wynik zostanie przeprowadzony test dodatkowy. W przypadku ponownej równej ilości punktów zostanie przeprowadzony etap ustny. Uczeń losuje zestaw dwóch pytań. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który odpowie najlepiej pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję podejmie jury.
 13. Nad przebiegiem Konkursu czuwa jury w składzie:
  • przedstawiciel powiatu wejherowskiego,
  • przewodnicząca jury - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,
  • nauczyciele wiedzy o społeczeństwie z szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego obecni na konkursie.