Ks. dr Przemysław August Lewiński

Urodz. dnia 25 czerwca 1986 roku w Gdyni. Absolwent z roku 2005.
W 2002 roku przyjęty do liceum „Sobieskiego”. Przez trzyletni okres nauki w szkole angażował czynnie w jej życie, zwłaszcza w działalność Teatru „Prawie Lucki”. Laureat nagród konkursów recytatorskich i teatralnych (m.in. Nagroda Główna Wojewódzkiego Konkursu Teatrów Szkolnych „Bursztynowa Maska” za monodram pt. „Ameryka, Ameryka”2003, Nagroda Główna za spektakl „Głos w sprawie…” w 2004 r.). Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2005 r. wstąpił  do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Po trzecim roku studiów seminaryjnych został skierowany do Collegio Alberoni w Piacenza w celu dalszego kształcenia z zakresu teologii.
W 2010 roku w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku przyjął święcenia diakonatu z rąk J.E. Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny. W 2011 roku zdał egzamin tzw. baccalaurea, broniąc pracy pisemnej pt.: „Maria Regina della Polonia nella storia della nazione polacca” („Maryja, Królowa Polski w historii Narodu polskiego”) i uzyskał wynik summa cum laude. Dnia 18 czerwca 2011 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku przyjął święcenia kapłańskie. Został jednocześnie skierowany na kontynuowanie studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Tam też w październiku 2011 roku rozpoczął trzyletnie studia licencjackie i zamieszkał w Papieskim Instytucie Kościelnym Polskim. We wrześniu 2013 roku został zaproszony do wstąpienia do Akademii Kościelnej w Rzymie, kształcącej przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej. W roku 2014 obronił licencjat z Prawa Kanonicznego i rozpoczął przewód doktorski na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, kontynuując jednocześnie studia z zakresu dyplomacji. Doktorat obronił w 2015 roku, prezentując pracę w j.włoskim pt. Wolność wyznania w Polsce w okresie zmian ustrojowych z reżimu komunistycznego do demokracji. Gwarancje prawne prawa państwowego i międzynarodowego. Kilka tygodni później zdał również egzamin końcowy w Akademii Kościelnej przed Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej i został posłany na pierwszą placówkę dyplomatyczną do Nuncjatury Apostolskiej w Sudanie i Erytrei w randze Adepta Nuncjatury. Po roku pracy awansował na stanowisko Drugiego Sekretarza Nuncjatury. W roku 2018, po trzyletniej pracy w Sudanie, zostałem skierowany do Nuncjatury Apostolskiej w Kazachstanie, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. Jest autorem książki pt. „Droga Krzyżowa.
Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”, do której muzykę skomponowała Anna Rocławska. Teksty rozmyślań ks. P.Lewińskiego były wykonywane w kościołach i ośrodkach kultury przez Zespół Wokalny Art’n’Voices i Jerzego Kiszkisa- aktora Teatru „Wybrzeże”.