Krzysztof Szalewicz
doktor habilitowany


Po maturze w 1968 r. podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 r. uzyskał doktorat, a w 1984 r. habilitację pracując w grupie chemii kwantowej.
W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji w czołowych czasopismach naukowych, podręcznik “Metody numeryczne i statystyczne chemii”. Jest organizatorem paru konferencji międzynarodowych, m.in. na uniwersytecie Harvarda (1996 r.).
W roku 1985 wyjechał na stałe do Newark, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora fizyki i chemii. Prowadzi tam wykłady, głównie dla doktorantów, z mechaniki kwantowej, teorii elektromagnetyzmu i metod matematycznych fizyki. Często uczestniczy w sesjach naukowych, organizowanych na całym świecie, m.in. na uniwersytetach w Bochum, Kolonii, Uppsali, Colorado. Stale współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim.

 

 

Renata Szafarz
profesor doktor habilitowany nauk prawnych


Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1961 r., rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim (wydział prawa i administracji). Przez 11 lat była pracownikiem naukowym i dydaktycznym na tym wydziale, a od 1977 r. pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu Prawa Międzynarodowego.
Profesor Szafarz była uczestnikiem i referentem na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych (Genewa, Utrecht, Haga, Moskwa, Amsterdam, Kair, Nowy Jork) oraz dyplomatycznych (Wiedeń, Genewa, Nowy Jork). Pełniła też lub pełni odpowiedzialne funkcje w wielu gremiach krajowych i międzynarodowych, m.in. była delegatem RP w Komitecie Prawnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Wykłada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Jest autorką ponad 100 prac naukowych, laureatką wielu nagród naukowych. W 1995 r. otrzymała nagrodę Fundacji Promocji Prawa Europejskiego.

Abdon Stryszak
(1908 - 1995)
profesor doktor habilitowany


Absolwent z 1926 r. Twórca polskiej epizootiologii. W 1947 r. habilitował się na Wydziale Weterynarii UW, w 1948 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym SGGW. Od 1969 r. członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze i SGGW. Przewodniczył pracom wielu organizacji naukowych, wielokrotnie reprezentował polską naukę weterynaryjną na międzynarodowych kongresach.
Prace badawcze profesora koncentrują się na węzłowych problemach epizootiologicznych, na chorobach zakaźnych wspólnych dla ludzi i zwierząt, a także na problemach biologicznego samooczyszczenia przybrzeżnej wody morskiej, higieny ryb i przetworów rybnych. Był promotorem 23 doktorów, a dziesięciu jego wychowanków uzyskało tytuł profesora. W 1948 r. przewodniczył I Zjazdowi Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.

 

 

Bernard Sychta
1907 - 1982
ksiądz doktor


Absolwent z 1928 r. Dramatopisarz, etnograf, wybitny językoznawca. Autor szeregu utworów scenicznych w języku kaszubskim i dialekcie kociewskim.
Ceniony przede wszystkim jako autor fundamentalnego 7-tomowego “Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, zawierającego ponad 25 tys. haseł, wydawanego przez Ossolineum w latach 1967-1973. To unikalne w skali światowej dzieło stanowi kopalnię informacji nie tylko dla naukowców, ale dla wszystkich, którym Kaszuby są bliskie i którzy chcą tę ziemię poznać. Jego twórcy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wybiło medal. Ostatnią jego pracą jest 3-tomowe “Słownictwo kociewskie”.
Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Został wyróżniony honorowym członkostwem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Zrzeszenia Kociewskiego.

Józef Sosiński
(1937 – 2016)
profesor nauk rolniczych


Ichtiolog, członek Komitetu Badań Polarnych przy PAN. Studiował na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Od 1964 r. - profesor kontraktowy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
Autor wielu publikacji naukowych dotyczących zasobów rybnych i ich racjonalnej eksploatacji. Organizator i kierownik 8 wielomiesięcznych wypraw naukowo-badawczych w rejonie Antarktyki, Północnego Atlantyku i Oceanu Indyjskiego.
Promotor kilku doktorantów oraz recenzent prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Członek Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.