Marian Naczk
(1946 - 2013)
Profesor chemii


Absolwent z 1964 r. Wybitny specjalista w dziedzinie związków fenolowych w żywności. Po ukończeniu studiów chemicznych na Politechnice Gdańskiej i obronie pracy doktorskiej prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Toronto i Minnesocie. Pracował nad zastosowaniem techniki komputerowej do oceny przemysłowych procesów wyjaławiania konserw, badał wpływ procesów technologicznych na zawartość cukrów i związków fenolowych w nasionach oleistych.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Antigonish w Nowej Szkocji w Kanadzie. Jest współautorem książek i publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 4 krajowych patentów i 46 prac badawczych przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Waldemar Moska

profesor doktor habilitowany Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w GdańskuAbsolwent z 1981 r. W 1985 r. ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Po obronie pracy doktorskiej w 1995 r. został adiunktem, a w 2007 r. dołączył do grona profesorów AWFiS w Gdańsku. Rok później został kierownikiem Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej oraz powołano go na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Jest autorem około 130 publikacji naukowych (m.in. „Polski straty gdańskiego sportu w okresie II wojny światowej”, „Z dziejów sportu w Sopocie”) a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zbiorowych. Jest współredaktorem naczelnym czasopisma GeoJournal of Tourism and Geosites.

 

Gerard Labuda
(1916-2010)
wybitny historyk, mediewista


Absolwent z 1936 r. Student Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1936-1939, Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w r. 1940, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie w latach 1942-1943, magister i doktor filozofii /w zakresie historii / TUZZ 1943; wykładowca TUZZ, filia Kielce 1944; prof. Uniwersytetu Poznańskiego 1947-1970-1986; Członek Polskiej Akademii Umiejętności /1952/; prof. Polskiej Akademii Nauk 1953-1986; rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1962-1965; członek Polskiej Akademii Nauk /od r.1964/; wiceprezes Polskiej Akademii Nauk 1984-1989; prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1989-1994; przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Muzyki i Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego 1968-1980; obywatel honorowy Luzina (gdzie ukończył szkołę powszechną), Wejherowa i Gdańska, dr h.c. Uniwersytetu Gdańskiego, Toruńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Profesor napisał kilka tysięcy prac i artykułów naukowych, wydał kilkaset książek. Uważany jest za autorytet w sprawach Pomorza i Kaszub.

Antoni Liedke
(1904 - 1994)
ksiądz profesor doktor


Absolwent z 1925 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a następnie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako konserwator diecezjalny zajmował się inwentaryzacją zbiorów kościelnych na terenie diecezji. Zasłużył się ogromnie w ocaleniu Biblii Gutenberga i Psałterza z XVI w. przed zrabowaniem przez okupanta hitlerowskiego.
W latach 1962-70 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, piastując jednocześnie wiele wysokich godności kościelnych, a także odpowiedzialnych funkcji w specjalistycznych komisjach państwowych. Najbardziej znane dzieła, to: “Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga” oraz “Historia sztuki kościelnej w zarysie”.

Józef Kur
(1955 -2016)
profesor doktor habilitowany nauk biologicznych


Absolwent z 1974 r. Ukończył Wydział Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie uzyskał stopnie naukowe doktora n. b., doktora habilitowanego n. b. i tytuł profesora n. b. (1986, 1993, 1998). Specjalizował się w zagadnieniach związanych z biologią i biotechnologią molekularną.
Odbył liczne zagraniczne staże naukowe, między innymi w jednym z największych ośrodków badań nad nowotworami - McArdle Laboratory for Cancer Research na University of Wisconsin w Madison, USA. Kierował Katedrą Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, którą utworzył od podstaw.
Jego dorobek obejmuje 150 publikacji oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach, w tym międzynarodowych oraz około 200 komunikatów i referatów konferencyjnych. Prowadził szeroką współpracę naukową z zagranicą, wielokrotnie przewodniczył obradom plenarnym na zjazdach i kongresach naukowych.