Przełom lipca i sierpnia Monika Antoniuk (nauczyciel biologii- dwa tygodnie) i Marzena Skrzynecka (nauczyciel chemii- tydzień) miały przyjemność spędzić w szkole językowej: English in Cyprus. Uczestniczyłyśmy w kursie: „English and Clil”. Podczas bardzo intensywnego kursu doskonaliłyśmy umiejętność posługiwania się językiem angielskim i poszerzałyśmy wiadomości dotyczące metody Clil.

cypr tytułowe

Mobilność umożliwiła spotkania i nawiązanie relacji z osobami innych narodowości. Uczestnicy zajęć pochodzili z wielu stron świata: Czech, Francji, Austrii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Szwajcarii, Jemenu . Zajęcia odbywały się na terenie szkoły 30 godzin tygodniowo w stałych grupach, popołudniami miały miejsce wycieczki i spotkania dla chętnych z wszystkich grup mających zajęcia.
Zajęcia dotyczące Clilu pozwoliły nam na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na jego temat. Kurs obejmował teorię , metodologię i praktykę pracy z uczniem. Prowadząca dzieliła się z kursantami zarówno źródłami pochodzącymi z zasobów internetu jak również literaturą tematyczną i wiedzą wyniesioną ze swojego doświadczenia.
Dzięki tym zajęciom wzrosła nasza świadomość celowości nauczania dwujęzycznego, zapoznałyśmy się z nowymi formami przekazywania wiedzy na lekcjach dwujęzycznych np.: wykorzystywanie alfabetu do poszerzania i utrwalania słownictwa. Uświadomiono nam jak duże znaczenie ma prowadzenie lekcji tylko w języku angielskim i motywowanie uczniów do pokonywania własnych ograniczeń. Przykłady podawane przez praktyka , jakim była osoba prowadząca kurs uzmysłowiły nam, że zajęcia na poziomie Clilu , soft- Clilu można prowadzić również w klasach w których uczniowie nie władają biegle językiem obcym. Stworzone przez uczestników kursu scenariusze zajęć były przyczynkiem do dyskusji nt sposobu prowadzenia lekcji przez inne osoby, zweryfikowania naszego podejścia do niektórych zagadnień. Metody pracy prezentowane przez prowadzącą i innych uczestników kursu (np.: rodzaje nieformalnych testów, zawody między klasowe) będziemy stosować również na tradycyjnych zajęciach nie tylko na lekcjach dwujęzycznych.
Kurs języka angielskiego był kursem dwuczęściowym: pierwsza część dotyczyła zagadnień gramatycznych natomiast druga była konwersacjami na poziomie intermediate. Zajęcia były poprzedzone testem on-line na platformie my. Eurocentres, był to test diagnozujący, wg uzyskanych wyników kursanci byli przydzielani do grup o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka angielskiego. Dodatkowym plusem, był fakt, że grupy z zajęć gramatycznych i konwersacji miały różny skład osobowy. Wśród kursantów znajdowali się zarówno nauczyciele jak studenci, menagerowie, biznesmeni umożliwiało to poszerzenie słownictwa z języka angielskiego i spojrzenie z różnych perspektyw na wiele zagadnień współczesnego świata.
W zakresie gramatyki języka angielskiego uporządkowałyśmy posiadaną wiedze i wzmocniłyśmy umiejętności z trybów warunkowych, mowy zależnej. Zadania domowe, ćwiczenia i zagadnienia na platformie my.Eurocentres pozwalały nam doskonalić umiejętności zdobyte podczas zajęć. Każdy tydzień kończył się testem, który pozwolił nam ocenić postępy. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem różnych metod nauczania, niektóre z nich wykorzystujące popularne gry: „ kółko i krzyżyk”, „statki” na pewno wykorzystamy na prowadzonych przez nas zajęciach z biologii i chemii.
Konwersacje podniosły nasze umiejętności komunikowania i rozumienia w języku angielskim. Podczas zajęć w międzynarodowych grupach tworzyliśmy prezentacje, reklamy, przeprowadzaliśmy wywiady. Efekty swojej pracy prezentowałyśmy na forum. Pozwoliło to nam na poszerzenie słownictwa w języku angielskim i przede wszystkim przełamanie własnych zahamowani. Mamy wrażenie ,że swobodniej wypowiadamy się w tym języku.
Wycieczki i spotkania popołudniowe dotyczyły historii Cypru, zaznajomiły nas z jego kulturą , kuchnią, zwyczajami. Międzynarodowy skład grup biorących w nich udział wymuszał konwersacje tylko w języku angielskim, swoboda posługiwania się tym językiem przez rodowitych Cypryjczyków umożliwiła dokładniejsze zapoznanie się z życiem i zwyczajami ludzi zamieszkujących wyspę.
Co tygodniowy klub dyskusyjny prowadzony w przyjacielskiej atmosferze, umożliwiał wymianę poglądów na wiele tematów. Zdobyłyśmy wiedze nt. edukacji w krajach takich jak: Jemen, Szwajcaria, Austria, poszerzyłyśmy informację dotyczącą tych zagadnień nt. Czech, Włoch, Francji.
Czas spędzony w szkole językowej English in Cyprus pozwolił nam spotkać osoby , które dzięki swoim pasjom i doświadczeniu wzbudziły w nas chęć wprowadzania zmian w sposobie przekazywania wiedzy. Przekonałyśmy się, że jesteśmy w stanie prowadzić zajęcia wykorzystujące Clil dostosowując ich poziom do swobody językowej uczniów i naszej.
Wyjazd umożliwił nam poszerzenie kontaktów międzynarodowych szkoły i nawiązywanie nowych współpracy.
Wróciłyśmy naładowane dobrą energię i chęcią do dalszego zgłębiania tajników Clilu i „szlifowania” umiejętności językowych

 Monika Antoniuk
 Marzena Skrzynecka