W dniu 24 lutego 2023r. uczniowie trzech klas trzecich uczestniczyli w wykładzie i warsztatach retoryki mówionej w języku angielskim prowadzonych przez dr Karolinę Janczukowicz, adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. 

20230224 121430

Młodzież wysłuchała wykładu na temat roli, cech charakterystycznych i różnych form wypowiedzi publicznej oraz wskazówek, jak doskonalić umiejętności wyrażania własnych poglądów, dbając m.in. o poprawną dykcję, artykulację, intonację, modulację głosu i mowę ciała. Uczniowie wykonali szereg zadań komunikacyjnych, które wymagały od nich namysłu nad nadaniem odpowiedniego kształtu wypowiedzi ustnej, doborem treści i środków retorycznych. Spotkanie miało także na celu popularyzację Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego organizowanego co roku przez stowarzyszenie The English-Speaking Union. Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika, ale także, a może przede wszystkim, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowywać krótkie (5-minutowe) przemówienie własnego autorstwa, inspirowane tematem przewodnim konkursu, a w tym roku temat brzmi następująco: “Relations between nations are too important to be left to governments alone.”