Regulamin przyjmowania kandydatów
do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
W Wejherowie
w roku szkolnym 2018/19

§ 1.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Dokumentacja kandydata do klasy pierwszej zawiera:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • kopię metryki urodzenia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, oryginał),
  • trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt 4 lit b,c,
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
 3. Kandydaci składają dokumenty w terminie podanym w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 2.

 1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów:
  1. uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2. za oceny z zajęć edukacyjnych /j.polski, j.angielski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie lub geografia, lub biologia/
  3. za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. W procesie rekrutacji kandydat może maksymalnieotrzymać 200 punktów:
  1. 100 punktów za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty mnożąc wynik procentowy przez 0,2 pkt.,
  3. 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  4. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z czterech zajęć edukacyjnych:
  • języka polskiego
  • języka angielskiego
  • matematyki
  • historii i wiedzy o społeczeństwie lub geografii, lub biologii (wyższa ocena).
 4. Punkty za oceny obliczane są według następujących zasad:
  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty
 5. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów.
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt b, c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym - przyznaje się 1 punkt;
  5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. b,c,d, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 3.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza tresci podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci niezależnie od w/w zasad i kryteriów.

Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów przelicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w terminie do 21 czerwca 2018 r.

§ 4.

W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy ilość miejsc w wybranym oddziale, o przyjęciu zadecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacyjnym. Kandydatowi, który nie dostanie się do wybranej klasy, zaproponowany zostanie oddział, w którym będą wolne miejsca.

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego na rok szkolny 2018/2019.
na podstawie Zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r.

 • Od 14 maja do 20 czerwca 2017 r. - składanie wniosku o przyjęcie do liceum.
 • Od 22 czerwca 2018 r. od godz. 12:00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 6 lipca 2018 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego.
 • Od 6 lipca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. do godz. 15:00 - kandydaci umieszczeni na wstępnej liście przyjętych, którzy nie złożyli w uzupełnieniu do wniosku o przyjecie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych, składają je, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki w liceumNiedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy przyjętych.
 • 12 lipca 2018 r. od godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw.
 • W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do pięciu dni.
 • W ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Terminy postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

 • Od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 - składanie wniosku o przyjęcie do liceum
 • 27 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego.
 • Od 27 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.
 • 31 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.