Regulamin biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.
2. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
3. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta biblioteczna, którą wydaje szkoła.
4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
5. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca. Po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem można dokonać prolongaty książki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejszy zwrot książki.
6. Nauczyciele dodatkowo mogą wypożyczać płyty DVD z zekranizowanymi lekturami oraz materiałami szkoleniowymi.
7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
8. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
9. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić lub zwrócić inną w wysokości kwoty określonej przez bibliotekarza.
10. Jeżeli czytelnik nie odda materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie, naliczona zostanie kara pieniężna w wysokości 50 groszy za każdy pełen tydzień zwłoki od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego (Dz. Ustaw 1997, nr 85 poz. 539).
11. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki.
12. Absolwenci i pracownicy rozliczający się z biblioteką powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej. Termin rozliczenia ustalany jest indywidualnie.

 

Regulamin czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie

1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
4. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
5. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
6. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
7. W MCI można korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
8. Internet w MCI jest źródłem informacji do realizacji treści dydaktycznych.
9. Integralną częścią MCI stanowi wyznaczone stanowisko komputerowe z terminalem dostępowym z możliwością wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.
10. Zabrania się:
1) korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi i gier komputerowych,
2) modyfikowania konfiguracji komputera,
3) instalowania nowych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
4) zapisywania na dysku komputera ściągniętych z Internetu plików,
5) używania przenośnej pamięci zewnętrznej,
6) demontażu sprzętu,
7) rozłączania kabli połączeniowych.
11. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji.
12. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu sprzętu komputerowego należy poinformować bibliotekarza lub administratora sieci.
13. Komputery mogą być wyłączone z przyczyn technicznych.
14. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałego z jego winy. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.