Regulamin VII Powiatowego Konkursu Matematyczno - Fizycznego dla Szkół Podstawowych

Celem Konkursu jest:
• rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów;
• poszerzanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień matematycznych i fizycznych;
• lepsze przygotowanie do egzaminu kończącego szkołę podstawową;
• rozwój umiejętności pracy w grupie.
Do udziału zapraszamy uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu wejherowskiego oraz powiatu puckiego
Organizatorami Konkursu są nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Wejherowie; konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatu Wejherowskiego.
Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 15 grudnia 2023 r. wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres: olimpiada.mat-fiz@liceum1.

Konkurs składa się z trzech etapów:
• Etap I (etap indywidualny) jest etapem szkolnym przeprowadzanym przez nauczycieli matematyki i fizyki w danej szkole. Oparty jest on na zagadnieniach z zakresu podstawy programowej z matematyki i fizyki w szkole podstawowej oraz dodatkowych zagadnieniach podanych w punkcie 12.
Etap I ma formę testu jednokrotnego wyboru.
Zestawy zadań są przygotowane i przesyłane wraz z osobno zabezpieczonym kluczem odpowiedzi do szkół przez organizatorów.
Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora (co najmniej 2 nauczycieli)
jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oraz sprawdzenie prac etapu szkolnego konkursu.
Na podstawie uzyskanych wyników Szkolna Komisja Konkursowa wyłania
3-osobową drużynę złożoną z uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik. Drużyna ta będzie reprezentowała szkołę w drugim etapie konkursu.
• Etap II (etap drużynowy) jest etapem, w którym uczniowie (3 osoby wyłonione w etapie I) przygotowują prezentacje multimedialne na podany przez organizatorów temat. Prezentacje należy przesłać do organizatorów konkursu. Organizator ocenia prace i wyłania zespoły do III etapu konkursu.
• Etap III (etap drużynowy) jest przeprowadzany przez organizatorów konkursu.
W czasie trwania III etapu 3 członków drużyny wykonuje doświadczenie z zakresu fizyki oraz rozwiązuje trzy zadania z matematyki. W doświadczeniu fizycznym uczniowie: dokonują pomiarów, analizują wyniki i przedstawiają swoją pracę
w formie sprawozdania z doświadczenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie konkursu w formie zdalnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Wynikiem uzyskanym w konkursie jest suma punktów z II i III etapu. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.
Dodatkowe zagadnienia to: wzory skróconego mnożenia, funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, zbiory, wartość bezwzględna, funkcja liniowa.
Wszyscy uczniowie podczas konkursu mogą korzystać z: długopisu, ołówka, linijki, ekierki, cyrkla, kalkulatora prostego.
Uczestnicy oraz opiekunowie są zobowiązani wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.