IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE 

KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SAME LANGUAGE, DIFFERENT CULTURE
  organizowany przez 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W WEJHEROWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


  
REGULAMIN
Etap szkolny Konkursu odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 9.00 we wszystkich szkołach podstawowych powiatu wejherowskiego, zgłoszonych do konkursu. Etap międzyszkolny (pisemny) odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły, tj.: I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, ul. Bukowa 2C. Etap powiatowy (ustny) odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 9.00 również w siedzibie Organizatora.

1. ORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etap szkolny: część pisemna
2. etap międzyszkolny: część pisemna
3. etap powiatowy: część ustna.

2. ADRESAT
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

3. CELE KONKURSU
• rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,
• poszerzenie wiadomości o kulturze krajów anglojęzycznych,
• doskonalenie umiejętności czytania, pisania, mówienia w języku angielskim,
• poszerzanie zasobu słownictwa i znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych,
• motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
• zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji,
• stworzenie możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności przed szerszą publicznością,
• zachęcanie do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji swoich działań.

4. ZAKRES KONKURSU
Konkurs obejmuje trzydniową  konkurencję, w ramach której sprawdzana jest znajomość angielskiej gramatyki, słownictwa, realiów kulturowych krajów anglojęzycznych oraz sprawność czytania, pisania i mówienia.

5. TERMINARZ KONKURSU
1. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 1 lutego 2022 r., wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Liceum na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Etap szkolny odbędzie się 4 marca 2022 r. o godz. 9.00. Na napisanie testu należy przeznaczyć 60 min.
3. W szkołach przeprowadzających etap szkolny należy powołać Szkolną Komisję Konkursową i Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.
4. Wzór protokołu, test konkursowy etapu szkolnego (wraz z pytaniami dodatkowymi do ewentualnej dogrywki) oraz klucz wraz z instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej zostanie wysłany zgłoszonym szkołom pocztą elektroniczną w dniu 2 marca 2022 r.
5. Do etapu międzyszkolnego zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 3 uczestników z każdej zgłoszonej szkoły z najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
6. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych, listę zakwalifikowanych uczniów wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, szkoła) należy odesłać do I Liceum najpóźniej do dnia 8 marca 2022 r.
7. Etap międzyszkolny odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 9.00. w siedzibie I LO ul. Bukowa 2C, Wejherowo. Do etapu powiatowego dopuszczonych zostanie 8 uczestników z najwyższą punktacją po etapie międzyszkolnym.
8. Etap powiatowy (finał) odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie I LO w Wejherowie. 3 uczestników z najwyższą punktacją otrzyma I, II, III miejsce, stając się laureatami Konkursu.

6. PRZEBIEG KONKURSU
I. Etap szkolny:
1. Konkurs na etapie szkolnym jest testem pisemnym przygotowanym przez Organizatora, sprawdzającym znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. W teście znajdują się:
• zadania leksykalno-gramatyczne – test wyboru, słowotwórstwo, przekształcenia zdań, test luk, itp.,
• zadanie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i/lub słuchanego – czytanie w celu wychwycenia głównych części, uzyskania szczegółowych informacji, prawda/fałsz, test wyboru,
• zadania z zakresu zagadnień kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego.
2. Polecenia do zadań testowych są sformułowane w języku polskim.
3. Nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg etapu szkolnego prosimy o sprawdzenie prac według załączonego klucza.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła Organizatorowi wyniki etapu szkolnego, podając imię i nazwisko 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację, informację o dysleksji (jeśli dotyczy) oraz łączną liczbę uczestników. W przypadku, gdy więcej niż 3 uczniów uzyska taki sam najwyższy wynik, Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę w terminie jak najkrótszym od ogłoszenia wyników. Dodatkowe pytania są przesłane wraz z testem konkursowym przez Organizatora.
II. Etap międzyszkolny:
 
1. Konkurs rozpoczyna się od części pisemnej, w której uczestnik opracowuje wypowiedź pisemną, np. list, email, wiadomość, wpis na blogu z elementami opisu/opowiadania/recenzji itp. Treść wypowiedzi będzie zawierać nawiązania do kultury krajów anglojęzycznych. Przewidywana długość wypowiedzi ok. 120-150 słów, czas przeznaczony na napisanie wypowiedzi: 60 minut.
2. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 16. Punkty będą przyznawane za: 1) treść (6 pkt) 2) formę (2 pkt) 3) spójność i logikę (2 pkt) 4) bogactwo językowe (3 pkt) 5) poprawność językową (3 pkt).
3. Wyniki testu zostaną ogłoszone po upływie ok. 80 minut od zakończenia testu. W trakcie oczekiwania na wyniki Uczestnicy wezmą udział (jako obserwatorzy) w przygotowanym przez Organizatora programie artystycznym.
4. Do etapu powiatowego dopuszczonych zostanie 8 uczestników z najwyższą punktacją z części pisemnej.
5. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, zwycięzcy etapu pisemnego losują tematy prezentacji, którą będą musieli przedstawić podczas etapu ustnego, w dniu 21 marca 2022 r.
6. Do czasu rozpoczęcia etapu powiatowego, Uczestnik przygotuje samodzielnie prezentację finałową na wylosowany temat, związany z krajami anglojęzycznymi, która będzie w 50% miała formę prezentacji cyfrowej (np. Power Point), a w 50% będzie stanowić komentarz ustny do tej prezentacji cyfrowej.
7. Prezentacja musi być przygotowana w formie cyfrowej i może zawierać maksymalnie 15 slajdów. W pierwszym slajdzie powinny znaleźć się m.in. tytuł, imię i nazwisko uczestnika, dane jego szkoły, a ostatni slajd powinien zawierać informację o bibliografii. Slajdy powinny zawierać grafikę, bądź zwięzłe informacje, a nie nadmierną ilość tekstu. Zadaniem Uczestnika będzie omówienie, a nie jedynie odczytanie przedstawianych przez siebie treści slajdów.

8. Przygotowaną prezentację cyfrową (np. link) należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w dniu 23 marca 2022 r., celem weryfikacji technicznej.

III. Etap powiatowy:
1. W tej części konkursu Uczestnik przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację (cyfrową), opatrzoną komentarzem ustnym. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.
2. Następnie, Uczestnik odpowiada na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji.
3. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prezentację, będą brać pod uwagę:
• wartość merytoryczną prezentacji multimedialnej
• stronę artystyczną i techniczną prezentacji cyfrowej,
• jakość merytoryczną komentarza do prezentacji,
• zawartość merytoryczną udzielanych odpowiedzi,
• wymowę, płynność, poprawność językową i bogactwo językowe komentarza i odpowiedzi
4. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0 do 5. Łącznie uzyskać można 25 pkt.
5. Uczestnikom z najwyższą punktacją w etapie powiatowym zostaną przyznane I, II, III miejsca jako laureatom konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W skład komisji konkursowej na etapie międzyszkolnym i powiatowym powołanej przez Organizatora konkursu wchodzą nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.
• Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
• Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
8. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i formy przeprowadzenia konkursu (np. w formule zdalnej) w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju oraz zasad funkcjonowania szkół.

Dodatkowych informacji udzielają:
Olga Aleksandrowska oraz Agnieszka Knurek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9. ZAŁĄCZNIKI
Przykładowe źródła przydatne w przygotowaniu do konkursu:
• Vince M., Intermediate Language Practice, wyd. Macmillan.
• “English Grammar in Use Intermediate”, Raymond Murphy, wyd. CUP.
• Successful writing, wyd. Express Publishing.
• “Customs and Traditions in Britain”, wyd. Longman.
• “Spotlight on the USA”, Randee Falk, wyd. Longman.
• “An Illustrated History of the USA”, Bryan O’Callaghan, wyd. Longman.
• “Oxford Guide to British and American Culture”, Crowther, J. (ed.), wyd. OUP.
• “Dictionary of the United States”, Tomasz Jurczyński, wyd.WSiP.
• “United Kingdom at a Glance, Geography, History and Culture of the United Kingdom”. Ociepa, R., 2010. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
• “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Ireland”, Diniejko, A., 1999, wyd. WSiP.
http://projectbritain.com/; http://www.5minuteenglish.com/english-around-world.htm