POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE

KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SAME LANGUAGE, DIFFERENT CULTURE

organizowany przez

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

W WEJHEROWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  

REGULAMIN

Etap szkolny Konkursu odbędzie się w dniu 26 lutego 2020r. o godz. 9.00 we wszystkich szkołach podstawowych powiatu wejherowskiego, zgłoszonych do konkursu. Etap międzyszkolny (pisemny) odbędzie się w dniu 6 marca  2020r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły, tj.: I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, ul. Bukowa 1. Etap powiatowy (ustny) odbędzie się w dniu 20 marca 2020r. o godz. 8.30 również w siedzibie Organizatora.

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap szkolny: część pisemna
 2. etap międzyszkolny: część pisemna
 3. etap powiatowy: część ustna.
 4. ADRESAT

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

 1. CELE KONKURSU
 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,
 • poszerzenie wiadomości o kulturze krajów anglojęzycznych,
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania, mówienia w języku angielskim,
 • poszerzanie zasobu słownictwa i znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych,
 • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji,
 • stworzenie możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności przed szerszą publicznością,
 • zachęcanie do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji swoich działań.
 1. ZAKRES KONKURSU

Konkurs obejmuje trzydniową  konkurencję, w ramach której sprawdzana jest znajomość angielskiej gramatyki, słownictwa, realiów kulturowych krajów anglojęzycznych oraz sprawność czytania, pisania i mówienia.

 1. TERMINARZ KONKURSU
 2. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 21 lutego 2020 r., wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Liceum na adres emailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Etap szkolny odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 9.00. Na napisanie testu należy przeznaczyć 60 min.
 4. W szkołach przeprowadzających etap szkolny, należy powołać Szkolną Komisję Konkursową i Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.
 5. Wzór protokołu, test konkursowy etapu szkolnego (wraz z pytaniami dodatkowymi do ewentualnej dogrywki) oraz klucz wraz z instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej zostanie wysłany zgłoszonym szkołom pocztą elektroniczną w dniu 24 lutego 2020 r.
 6. Do etapu międzyszkolnego zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 3 uczestników z każdej zgłoszonej szkoły z najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
 7. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych, listę zakwalifikowanych uczniów wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, szkoła) należy odesłać do I Liceum najpóźniej do dnia 2 marca 2020 r.
 8. Etap międzyszkolny odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 9.00. w siedzibie I LO ul. Bukowa 1, Wejherowo. Do etapu powiatowego dopuszczonych zostanie 8 uczestników z najwyższą punktacją po etapie międzyszkolnym.
 9. Etap powiatowy (finał) odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 8.30 w siedzibie I LO w Wejherowie. 3 uczestników z najwyższą punktacją otrzyma I, II, III miejsce, stając się laureatami Konkursu.
 10. PRZEBIEG KONKURSU
 11. Etap szkolny:
 1. Konkurs na etapie szkolnym jest testem pisemnym przygotowanym przez Organizatora, sprawdzającym znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. W teście znajdują się:
 • zadania leksykalno-gramatyczne – test wyboru, słowotwórstwo, przekształcenia zdań, itp.,
 • zadanie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego – czytanie w celu wychwycenia głównych części, uzyskania szczegółowych informacji, prawda/fałsz, test wyboru,
 • zadania z zakresu zagadnień kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego.
 1. Polecenia do zadań testowych są sformułowane w języku polskim.
 2. Nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg etapu szkolnego prosimy o sprawdzenie prac według załączonego klucza.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła Organizatorowi wyniki etapu szkolnego, podając imię i nazwisko 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację, informację o dysleksji(jeśli dotyczy) oraz łączną liczbę uczestników. W przypadku, gdy więcej niż 3 uczniów uzyska taki sam najwyższy wynik, Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę w terminie jak najkrótszym od ogłoszenia wyników. Dodatkowe pytania są przesłane wraz z testem konkursowym przez Organizatora.
 4. Etap międzyszkolny:

 

 1. Konkurs rozpoczyna się od części pisemnej, w której uczestnik opracowuje wypowiedź pisemną, np. list, email, wiadomość, wpis na blogu. Treść wypowiedzi będzie zawierać nawiązania do kultury krajów anglojęzycznych. Przewidywana długość wypowiedzi ok. 120 słów, czas przeznaczony na napisanie wypowiedzi: 60 minut.
 2. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 16. Punkty będą przyznawane za: 1) treść (6 pkt) 2)formę (2 pkt) 3) spójność i logikę (2 pkt) 4) bogactwo językowe (3 pkt) 5) poprawność językową (3 pkt).
 3. Wyniki testu zostaną ogłoszone po upływie ok. 80 minut od zakończenia testu. W trakcie oczekiwania na wyniki, Uczestnicy wezmą udział (jako obserwatorzy) w przygotowanym przez Organizatora programie artystycznym.
 4. Do etapu powiatowego dopuszczonych zostanie 8 uczestników z najwyższą punktacją z części pisemnej.
 5. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, zwycięzcy etapu pisemnego losują tematy prezentacji, którą będą musieli przedstawić podczas etapu ustnego, w dniu 20 marca 2020 r.
 6. Do czasu rozpoczęcia etapu powiatowego, Uczestnik przygotuje samodzielnie prezentację finałową na wylosowany temat, związany z krajami anglojęzycznymi, która będzie w 50% miała formę prezentacji multimedialnej (Power Point), a w 50% będzie stanowić komentarz ustny do tej prezentacji multimedialnej.
 7. Prezentacja musi być przygotowana w formacie Power Point i może zawierać maksymalnie 15 slajdów. W pierwszym slajdzie powinny znaleźć się m.in. tytuł, imię i nazwisko uczestnika, dane jego szkoły, a ostatni slajd powinien zawierać informację o bibliografii. Slajdy powinny zawierać grafikę, bądź zwięzłe informacje, a nie nadmierną ilość tekstu. Zadaniem Uczestnika będzie omówienie, a nie jedynie odczytanie przedstawianych przez siebie treści slajdów.
 8. Przygotowaną prezentację multimedialną należy przesłać na adres emailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w dniu 18 marca 2020r., celem weryfikacji technicznej.
 • Etap powiatowy:
 1. W tej części konkursu Uczestnik przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację – prezentację multimedialną, opatrzoną komentarzem ustnym. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.
 2. Następnie, Uczestnik odpowiada na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji.
 3. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prezentację, będą brać pod uwagę:
 • wartość merytoryczną prezentacji multimedialnej
 • stronę artystyczną i techniczną prezentacji multimedialnej,
 • jakość merytoryczną komentarza do prezentacji,
 • zawartość merytoryczną udzielanych odpowiedzi,
 • wymowę, płynność, poprawność językową i bogactwo językowe komentarza i odpowiedzi
 1. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0-5. Łącznie uzyskać można 25 pkt.
 2. Trzem Uczestnikom etapu powiatowego zostaną przyznane I, II, III miejsca jako laureatom konkursu.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W skład komisji konkursowej na etapie międzyszkolnym i powiatowym powołanej przez Organizatora konkursu wchodzą nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.
 • Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
 • Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji udzielają:

Olga Aleksandrowska oraz Anna Kamińska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. ZAŁĄCZNIKI

Przykładowe źródła przydatne w przygotowaniu do konkursu:

 • Vince M., Intermediate Language Practice, wyd. Macmillan.
 • “English Grammar in Use Intermediate”, Raymond Murphy, wyd. CUP.
 • Successful writing, wyd. Express Publishing.
 • “Customs and Traditions in Britain”, wyd. Longman.
 • “Spotlight on the USA”, Randee Falk, wyd. Longman,
 • “An Illustrated History of the USA”, Bryan O’Callaghan, wyd. Longman.
 • “Oxford Guide to British and American Culture”, Crowther, J. (ed.), wyd. OUP,
 • “Dictionary of the United States”, Tomasz Jurczyński, wyd.WSiP.
 • “United Kingdom at a Glance, Geography, History and Culture of the United Kingdom”. Ociepa, R., 2010. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Ireland”, Diniejko, A., 1999, wyd. WSiP.
 • http://projectbritain.com/; http://www.5minuteenglish.com/english-around-world.htm