Regulamin rekrutacji absolwentów klas gimnazjalnych do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
w roku szkolnym 2019/20

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla  kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz. 586)
 3. Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 30 stycznia 2019 r.

§ 1.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Dokumentacja kandydata do klasy pierwszej zawiera:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  • trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 5 punkt 2–5,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • kopia metryki urodzenia.
 3. Kandydaci składają dokumenty w terminie podanym w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 2.

 1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów:

1) uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

2) za oceny z zajęć edukacyjnych: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia ,

3) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

      2. W procesie rekrutacji kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów:

1) 100 punktów za egzamin gimnazjalny,

2) 72 punkty za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 1 pkt 2,

3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

     3. Punkty za egzamin gimnazjalny przelicza się w następujący sposób:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

2) wyniki obliczone zgodnie z pkt 1 lit. a–e sumuje się.

 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z czterech zajęć edukacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt 2 według następujących zasad:
  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny – 8 punktów,
  • dopuszczający – 2 punkty.
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów,

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. :

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2  pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

7) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu –  3  punkty

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2 , 3 i 4 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 3.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci w pierwszej kolejności.
 2. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego,liczbę punktów przelicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz. 586)

§ 4.

 1. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy ilość miejsc w wybranym oddziale, o przyjęciu zadecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacyjnym.
 2. Kandydatowi, który nie dostanie się do wybranej klasy, zaproponowany zostanie oddział, w którym będą wolne miejsca.

§ 5.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą .

§ 6.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.