Terminy rekrutacji i składania dokumentów

na podstawie Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2019 r.

 

Lp.

Czynność

Termin

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

13.05.2019 r. – 18.06.2019 r.

2.       

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

do 19.06.2019 

3.       

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie lub oryginał).

21.06.2019 r. – 25.06.2019 r.

4.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.

do 04.07.2019

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.07.2019 r.

godz. 10:00

6.       

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

do

10.07.2019 r.

do godz.14:00

7.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.07.2019 r.

godz.12:00

8.       

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:

·         W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do 5 dni.

·         W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

·         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

·         Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

12.07.2019r.

– 08.08.2019r.

9.       

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie, nie później niż do

15.07.2019 r.