Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. Kopia metryki urodzenia,
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  5. Trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  6. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 4 punkt 2–5 regulaminu rekrutacji
  7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  8. Opinia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).