Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składany w aplikacji NABOR .
  2. Klauzula RODO 
  3. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał).
  5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał).
  6. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.
  7. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2–5 regulaminu rekrutacji .
  8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
  9. Opinia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) (po przyjęciu do szkoły, we wrześniu 2023 r.) .
  10. Kserokopia metryki urodzenia (do wglądu, po przyjęciu do szkoły, we wrześniu 2023 r.).