Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  4. Trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  5. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2–5 regulaminu rekrutacji
  6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  7. Opinia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) (po przyjęciu do szkoły, we wrześniu 2020 r.)
  8. Kserokopia metryki urodzenia (do wglądu, po przyjęciu do szkoły, we wrześniu 2020 r.)