Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej
do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
W Wejherowie
w roku szkolnym 2022/23

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 910)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.
 4. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

§ 1.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Dokumentacja kandydata do klasy pierwszej zawiera:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły, oryginał),
  4. trzy fotografie podpisane na odwrocie,
  5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  6. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z  problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
 3. Kandydaci składają dokumenty w terminach ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) .
 4. Rekrutacja odbywa się przy wsparciu system elektronicznego Nabór

§ 2.

 1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów:
  1. uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  2. za oceny z zajęć edukacyjnych w zależności od wyboru klasy:

Klasa

Przedmioty

ekonomiczna dwujęzyczna

j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny (wybrany, z wyższą oceną), geografia

ekonomiczna

 j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

medyczna

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia

politechniczna

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka

humanistyczna

j. polski, matematyka, j. angielski, historia

prawnicza

j. polski, matematyka, j. angielski, historia

  1. za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. W procesie rekrutacji kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów (225 w przypadku klasy dwujęzycznej): 
  1. 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
  2. 72 punkty za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 1 pkt 2,
  3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  4. 25 punktów za sprawdzian kompetencji językowych w przypadku osób kandydujących do grupy dwujęzycznej.
 2. Punkty za egzamin ósmoklasisty przelicza się w następujący sposób:
  1. wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. matematyki – mnoży się przez 0,35
  2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
  3. wyniki obliczone zgodnie z pkt 2 i 3 sumuje się.
 3. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się z czterech zajęć edukacyjnych o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 według następujących zasad:
  1. celujący - 18 punktów,
  2. bardzo dobry - 17 punktów,
  3. dobry - 14 punktów,
  4. dostateczny - 8 punktów,
  5. dopuszczający - 2 punkty.
 4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
  5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt;
  7. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu –  3  punkty.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, a następnie suma liczby punktów o których mowa w §2 ust. 1 oraz 25% punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji. Wynik sprawdzianu kompetencji zostanie przeliczony wg zasady: p% punktów testowych = p pkt.

§ 3.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci w pierwszej kolejności.
 2. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów przelicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 11 bab ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§ 4.

 1. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc w wybranym oddziale, o przyjęciu zadecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacyjnym.

§ 5.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą .

§ 6.

 1. Kandydat składa  deklarację wyboru drugiego języka obcego nowożytnego.
 2. O przydziale do grup drugiego języka obcego nowożytnego decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły oraz liczbę punktów rekrutacyjnych uzyskanych prze kandydata.

§ 7.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.