W związku z możliwą od dnia 8 kwietnia ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli Starosta Wejherowski informuje, że wszystkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Wejherowski będą otwarte i dostępne dla swoich uczniów – dzieci i młodzieży. Dyrektorzy szkół gwarantują uczniom bezpieczny pobyt i opiekę z możliwością modyfikacji planu zajęć dydaktycznych w sytuacji nieprzewidywalnych rozmiarów strajku.

  

Starosta Wejherowski wyraża podziękowanie dyrektorom prowadzonych szkół za odpowiedzialne działania, które z jednej strony zabezpieczają prawo nauczycieli do strajku, a z drugiej zachowują nadrzędną troskę o uczniów i wychowanków.

Szczególne podziękowanie Starosta Wejherowski kieruje do kadry pedagogicznej kształcenia specjalnego, która w porozumieniu z dyrekcją placówki podjęła decyzję o prowadzeniu strajku w formie zajęć opiekuńczych.

Na czas ewentualnego strajku nauczycieli ciągłość pracy gwarantuje Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Codziennie od godziny 8.00 rano dostępna jest także dla młodzieży siedziba Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Jednocześnie Starosta Wejherowski informuje, że nie wnosi sprzeciwu wobec wszystkich tych form protestu nauczycieli, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

Starosta Wejherowski

   dr Gabriela Lisius