Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Lp.

CzynnośćTermin
1.       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej.

15.06.2020 r..     - 22.06.2020 r. do godz. 15:00

2.       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

15.06.2020 r.     - 10.07.2020 r. do godz. 15:00

3.       Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

29.06.2020 r. godz. 10:00

II termin 13.07.2020 r. godz.10:00

4.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

06.07.2020 r.

II termin: 20.07.2020 r.

5.       Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty .31.07.2020  r. - 04.08.2020 r.  do  godz. 15:00
6.       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 11.08.2020 r.
7.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.12.08.2020 r. do godz. 15:00
8.       Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

13.08.2020 r.  - 18.08.2020  r. do  godz. 15:00
9.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19.08.2020 r. do godz. 14:00

10.   

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:

·         Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie do 22.08.2020 r.

·         Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia.

 

·         Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia jego złożenia.

11.   Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.19.08.2020 r.
12.   Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 20.08.2020 r.