Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Lp.

CzynnośćTermin
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej.

17.05.2021 r.     - 31.05.2021  r. do godz. 15:00

2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły z wyłączeniem grup dwujęzycznych

17.05.2021 r.     - 21.06.2021 r. do godz. 15:00

3.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

09.06.2021 r. godz. 14:00

(II termin 07.07.2021 r. 10:00)

4.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

17.06.2021 r.

(II: 09.07.2021 r.)

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).

Możliwość zmiany wniosku/ złożenie nowego wniosku przez kandydata z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

25.06.2021  r. - 14.07.2021 r.  do  godz. 15:00
6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 21.07.2021 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.22.07.2021 r.
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

23.07.2021 r.  - 30.07.2021  r. do  godz. 15:00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.02.08.2021 r. do godz. 14:00
10.Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie do 05.08.2021 r.
  • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia.
  • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia jego złożenia.
 
11.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.02.08.2021 r.
12.Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 03.08.2021 r.