Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Lp.

CzynnośćTermin
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do klasy dwujęzycznej

15.05.2023 r.  -  30.05.2023 r. 

do godz. 15:00

2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

15.05.2023 r.  -  20.06.2023 r. 

do godz. 15:00

3.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

Zakres materiału: https://liceum1.pl/images/zakres_materia%C5%82u-dw.pdf 

05.06.2023 r. godz. 14:00

(II termin  06.07.2023 r. godz. 10:00)

4.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

14.06.2023 r.

(II termin 07.07.2023 r.)

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).

Możliwość zmiany wniosku/ złożenie nowego wniosku przez kandydata z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

23.06.2023  r. - 12.07.2023 r. 

do  godz. 15:00

6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 18.07.2023 r. 

do  godz. 15:00

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.19.07.2023 r. do godz. 15:00
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

20.07.2023 r.  - 26.07.2023  r. do  godz. 15:00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27.07.2023 r. do godz. 14:00
10.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.27.07.2023 r.
11.Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 28.07.2023 r.