Terminy rekrutacji i składania dokumentów

na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r.

Lp.

CzynnośćTermin
1.       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej.11.05.2020 r. – 20.05.2020 r. do godz. 15:00
2.       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.11.05.2020 r. – 23.06.2020 r. do godz. 15:00
3.       Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

28.05.2020 r. godz. 15:00

II termin 16.06.2020 r. godz. 15:00

4.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych10.06.2020 r.

II termin 19.06.2020 r.

5.       Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. do godz. 15:00
6.       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 10.07.2020 r.
7.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.13.07.2020 r.
8.       Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

13.07.2020 r. – 20.07.2020 r.

do godz.15:00

9.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21.07.2020 r.

do godz.14:00

10.   

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:

·         W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do 5 dni.

do 28.07.2020 r.

·         W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

·         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

11.   Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.21.07.2020 r.
12.   Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do

22.07.2020 r.

 

Terminy postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

Lp.CzynnośćTermin
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej.22.07.2020 r. – 27.07.2020 r. do godz. 15:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.22.07.2020 r. – 27.07.2020 r. do godz. 15:00
3.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych28.07.2020 r. godz.15:00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych07.08.2020 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 16.08.2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.17.08.2020 r.
7.Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

do godz.15:00

8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.24.08.2020 r.

godz. 14:00

9.Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do 5 dni.
do 31.08.2020 r.
  • W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

10.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.24.08.2020 r.
11.Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do

25.08.2020 r.